IBERSOL-SGPSIBERSOL-SGPSIBERSOL-SGPS

IBERSOL-SGPS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IBS nguyên tắc cơ bản

IBERSOL-SGPS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của IBS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.70 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 9.36%