NEURONESNEURONESNEURONES

NEURONES

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NRO nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của NEURONES

NRO dòng tiền tự do cho H2 23 là 37.9 M EUR. Đối với 2023, NRO dòng tiền tự do 59 M EUR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 76.98 M EUR.

‪0,00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY