SONAECOM,SGPSSONAECOM,SGPSSONAECOM,SGPS

SONAECOM,SGPS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SNC nguyên tắc cơ bản

SONAECOM,SGPS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SNC được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.07 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.76%