SONAECOM,SGPSSONAECOM,SGPSSONAECOM,SGPS

SONAECOM,SGPS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SNC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SONAECOM,SGPS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Bồ Đào Nha — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SONAECOM,SGPS 17.15 M EUR, và năm trước đó — 16.78 M EUR.

Theo nguồn
Theo quốc gia