INSTALCO AB AINSTALCO AB AINSTALCO AB A

INSTALCO AB A

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4IIA nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của INSTALCO AB A

4IIA dòng tiền tự do cho Q4 23 là 38.99 M EUR. Đối với 2023, 4IIA dòng tiền tự do 82 M EUR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 89.33 M EUR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY