DOVER CORP. DL 1

DOVFWB
DOV
DOVER CORP. DL 1FWB
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DOV nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu DOVER CORP. DL 1

Lợi nhuận của DOV trong quý trước là 2.31 EUR trong khi ước tính là 2.23 EUR, chiếm 3.51 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 2.20B EUR mặc dù con số ước tính là 2.21B EUR. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 2.07 EUR và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 2.03B EUR. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của DOV.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên