SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSU nguyên tắc cơ bản

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của SSU được trả hàng quý. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 5.18 EUR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.64%