AIA GROUP LIMITED

1299HKEX
1299
AIA GROUP LIMITEDHKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

1299 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của AIA GROUP LIMITED với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 1299 là 983.557B HKD. EPS TTM của công ty là 2.33 HKD, tỷ suất cổ tức là 1.78% và P/E là 35.92. Ngày thu nhập tiếp theo của AIA GROUP LIMITED là 17 Tháng 3, ước tính là 1.71 HKD.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu