HONG KONG EXCHANGES & CLEARING

388HKEX
388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARINGHKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

388 nguyên tắc cơ bản

HONG KONG EXCHANGES & CLEARING tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 3.45 HKD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.17%