HONG KONG EXCHANGES & CLEARING

388HKEX
388
HONG KONG EXCHANGES & CLEARINGHKEX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

388 nguyên tắc cơ bản

Lợi nhuận và doanh thu HONG KONG EXCHANGES & CLEARING

Lợi nhuận của 388 trong quý trước là 1.79 HKD trong khi ước tính là 1.74 HKD, chiếm 2.62 % bất ngờ. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.94B HKD mặc dù con số ước tính là 4.24B HKD. Thu nhập ước tính cho quý tiếp theo là 2.07 HKD và doanh thu dự kiến sẽ đạt đến 4.76B HKD. Ngoài ra, hãy xem các thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về lợi nhuận và động lực doanh thu của 388.

Thu nhập
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên