KKK

KON TUM SUGAR JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KTS nguyên tắc cơ bản

KON TUM SUGAR JSC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của KTS được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 800.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.90%