KKK

KON TUM SUGAR JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KTS nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính KON TUM SUGAR JSC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của KTS trong quý trước là86.06 B VND, và cao hơn 47.60% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 24 là 11.05 B VND.

Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Q2 '24
Q3 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY