KKK

KON TUM SUGAR JSC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

KTS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KON TUM SUGAR JSC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KON TUM SUGAR JSC 547.68 B VND, và năm trước đó — 176.40 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia