VINACONTROL GROUP CORPORATIONVINACONTROL GROUP CORPORATIONVINACONTROL GROUP CORPORATION

VINACONTROL GROUP CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VNC nguyên tắc cơ bản

VINACONTROL GROUP CORPORATION tổng quan về cổ tức

Cổ tức của VNC được trả hàng năm. Mức cổ tức tiếp theo trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 1500.00 VND, hãy mua trước 3 Tháng 7 để được thanh toán. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.09%