VINACONTROL GROUP CORPORATIONVINACONTROL GROUP CORPORATIONVINACONTROL GROUP CORPORATION

VINACONTROL GROUP CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

VNC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VINACONTROL GROUP CORPORATION

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Việt Nam — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VINACONTROL GROUP CORPORATION 708.95 B VND, và năm trước đó — 635.51 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia