TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BVH nguyên tắc cơ bản

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT tổng quan về cổ tức

Cổ tức của BVH được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 954.00 VND. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.52%