TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BVH nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của BVH trong quý trước là13.79 T VND, và cao hơn 3.83% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 358.61 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY