CCC

CTCP CREATE CAPITAL VN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CRC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CTCP CREATE CAPITAL VN

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Foreign — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CTCP CREATE CAPITAL VN 324.13 B VND, và năm trước đó — 29.58 B VND.

Theo nguồn
Theo quốc gia