CCC

CTCP CREATE CAPITAL VN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CRC nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CTCP CREATE CAPITAL VN.

Tỷ lệ giá trên doanh số của CRC là 0.54. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 9.63. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 25.00 người.

Chỉ số
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ