NH TMCP HANG HAI VIET NAM

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MSB nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính NH TMCP HANG HAI VIET NAM, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của MSB trong quý trước là 5.45 T VND, và thấp hơn 8.67% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 483.71 B VND.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: VND
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM