SOUTHERN SUN LTDSOUTHERN SUN LTDSOUTHERN SUN LTD

SOUTHERN SUN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSU nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SOUTHERN SUN LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SSU trong nửa năm trước là 2.79 B ZAR và thấp hơn 3.96% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 23 là 255.00 M ZAR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: ZAR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY