SOUTHERN SUN LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SSU nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SOUTHERN SUN LTD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nam Phi — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SOUTHERN SUN LTD 5.01 B ZAR, và năm trước đó — 2.48 B ZAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia