000

SAMCHULLY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

004690 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của SAMCHULLY

004690 dòng tiền tự do cho Q1 24 là 343.32 B KRW. Đối với 2023, 004690 dòng tiền tự do -4 B KRW và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 110.19 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY