GS E&C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

006360 nguyên tắc cơ bản

GS E&C tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 006360 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1300.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 8.47%