GS E&C

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

006360 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GS E&C

Doanh thu của GS E&C trong năm ngoái lên tới 13.44 T KRW, phần lớn trong số đó — 9.33 T KRW — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Architecture and Housing, năm trước mang lại 6.09 T KRW. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GS E&C 9.41 T KRW, và năm trước đó — 7.26 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia