SEOUL CTY GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017390 nguyên tắc cơ bản

SEOUL CTY GAS tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 017390 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 2250.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 3.77%