SEOUL CTY GAS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017390 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SEOUL CTY GAS

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SEOUL CTY GAS 1.72 T KRW, và năm trước đó — 1.28 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia