DAELIMPAPER

017650 KRX
017650
DAELIMPAPER KRX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 017650

Vị thế tài chính hiện tại của DAELIMPAPER

Tổng tài sản của 017650 trong Q3 21 là 255.44B KRW, tăng 1.26% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả giảm 0.85% trong Q3 21 tới 55.24B KRW.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu