E1

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017940 nguyên tắc cơ bản

E1 tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 4450.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.83%