000

E1

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017940 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu E1

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại E1 4.06 T KRW, và năm trước đó — 2.57 T KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia