000

E1 CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

017940 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính E1 CORPORATION, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 017940 trong quý trước là2.46 T KRW, và cao hơn 16.79% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q1 24 là 15.68 B KRW.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: KRW
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY