GSE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

053050 nguyên tắc cơ bản

GSE tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 20.00 KRW. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.15%