GSE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

053050 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu GSE

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Hàn Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại GSE 172.62 B KRW, và năm trước đó — 128.70 B KRW.

Theo nguồn
Theo quốc gia