SALHIA REAL ESTATESALHIA REAL ESTATESALHIA REAL ESTATE

SALHIA REAL ESTATE

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SRE nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của SALHIA REAL ESTATE

SRE dòng tiền tự do cho Q1 24 là 10.99 M KWD. Đối với 2023, SRE dòng tiền tự do 15.61 M KWD và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 29.64 M KWD.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0,00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: KWD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY