TECHNOGYM S P A NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

0RG1 nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của TECHNOGYM S P A NPV

0RG1 dòng tiền tự do cho H2 22 là 99.33M EUR. Đối với 2022, 0RG1 dòng tiền tự do 99.67M EUR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 114.42M EUR.

‪0‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
TTM
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanhChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tưChỉ số tăng trưởng YoY
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chínhChỉ số tăng trưởng YoY
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY