TENARISTENARISTENARIS

TENARIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TEN nguyên tắc cơ bản

Cái nhìn chuyên sâu về các hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ của TENARIS

TEN dòng tiền tự do cho Q1 24 là 668.84 M EUR. Đối với 2023, TEN dòng tiền tự do 3.6 B EUR và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 4.13 B EUR.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tiền thu từ các Hoạt động Kinh doanh
Tiền thu từ các Hoạt động Đầu tư
Tiền thu từ các Hoạt động Tài chính
Loại tiền: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Dòng tiền tự doChỉ số tăng trưởng YoY