TASHIN HOLDINGS BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TASHIN nguyên tắc cơ bản

TASHIN HOLDINGS BERHAD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của TASHIN được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.02 MYR. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 5.13%