TASHIN HOLDINGS BERHAD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TASHIN nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TASHIN HOLDINGS BERHAD

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Malaysia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TASHIN HOLDINGS BERHAD 434.30M MYR, và năm trước đó — 388.65M MYR.

Theo nguồn
Theo quốc gia