HDFC BANK HDFCBANK

HDFCBANKNSE
HDFCBANK
HDFC BANKNSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Finance
Công nghiệp: Regional Banks
HDFC Bank Ltd. tham gia vào việc cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng, bao gồm cả hoạt động ngân hàng thương mại và ngân quỹ. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ tài chính cho các cá nhân và tập đoàn có thu nhập trung bình và cao ở Ấn Độ. Công ty hoạt động ở các phân khúc sau: Kho bạc, Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng bán buôn và Hoạt động ngân hàng khác. Phân khúc Kho bạc bao gồm danh mục đầu tư của ngân hàng, đi vay và cho vay trên thị trường tiền tệ, hoạt động đầu tư và kinh doanh ngoại hối và các hợp đồng phái sinh. Phân khúc Ngân hàng Bán lẻ cung cấp các khoản vay và các dịch vụ khác cho khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và các kênh phân phối khác. Phân khúc Ngân hàng Bán buôn cung cấp các khoản vay, cơ sở phi quỹ và dịch vụ giao dịch cho các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp mới nổi, đơn vị khu vực công, cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp quy mô vừa. Phân khúc Kinh doanh Ngân hàng Khác bao gồm thu nhập từ các hoạt động ngân hàng như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, phân phối sản phẩm của bên thứ ba, kinh doanh đại lý chính và các chi phí liên quan. Công ty được thành lập bởi Aditya Tapishwar Puri vào tháng 8 năm 1994 và có trụ sở chính tại Mumbai, Ấn Độ.