CUTIX PLCCUTIX PLCCUTIX PLC

CUTIX PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CUTIX nguyên tắc cơ bản

CUTIX PLC tổng quan về cổ tức

Cổ tức của CUTIX được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.12 NGN. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 4.65%