CUTIX PLCCUTIX PLCCUTIX PLC

CUTIX PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CUTIX nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính CUTIX PLC, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của CUTIX trong quý trước là3.35 B NGN, và cao hơn 15.75% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q3 23 là 304.37 M NGN.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: NGN
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY