CUTIX PLC

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CUTIX nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu CUTIX PLC

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nigeria — năm ngoái quốc gia này đã mang lại CUTIX PLC 9.25 B NGN, và năm trước đó — 7.87 B NGN.

Theo nguồn
Theo quốc gia