Intercontinental Hotels GroupIntercontinental Hotels GroupIntercontinental Hotels Group

Intercontinental Hotels Group

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IHG nguyên tắc cơ bản

Intercontinental Hotels Group tổng quan về cổ tức

Cổ tức của IHG được trả nửa năm một lần. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 1.01 USD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.41%