Intercontinental Hotels Group

IHG NYSE
IHG
Intercontinental Hotels Group NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

IHG financial statements

Tóm tắt tài chính của Intercontinental Hotels Group với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của IHG là 11.847B. Ngày thu nhập tiếp theo Intercontinental Hotels Group là 23 Tháng 2, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền