Intercontinental Hotels GroupIntercontinental Hotels GroupIntercontinental Hotels Group

Intercontinental Hotels Group

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

IHG nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính Intercontinental Hotels Group.

Tỷ lệ giá trên doanh số của IHG là 3.81. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 17.41. Kể từ 2023, họ đã tuyển dụng 13.46 k người.

Chỉ số
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: USD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ