Nordic American Tankers Limited

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NAT nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của Nordic American Tankers Limited

Tổng tài sản của NAT cho Q3 23 là836.33 M USD, ít hơn 5.23% so với kỳ trước Q2 23. Và tổng nợ phải trả giảm 8.20% trong Q3 23 tới 303.39 M USD.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: USD
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY