CHORUS LTD NPVCHORUS LTD NPVCHORUS LTD NPV

CHORUS LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CNU nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của CHORUS LTD NPV trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Doanh thu CNU trên mỗi cổ phiếu trong nửa năm vừa qua là 0.01 NZD trong khi ước tính là 0.03 NZD, gây bất ngờ đến -69.70%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 503.00 M NZD mặc dù con số ước tính là 500.50 M NZD. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của CNU trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên