SPARK NEW ZEALAND LTD NPVSPARK NEW ZEALAND LTD NPVSPARK NEW ZEALAND LTD NPV

SPARK NEW ZEALAND LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPK nguyên tắc cơ bản

SPARK NEW ZEALAND LTD NPV tổng quan về cổ tức

Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.16 NZD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 7.58%