SPARK NEW ZEALAND LTD NPVSPARK NEW ZEALAND LTD NPVSPARK NEW ZEALAND LTD NPV

SPARK NEW ZEALAND LTD NPV

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SPK nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SPARK NEW ZEALAND LTD NPV, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của SPK trong nửa năm trước là 1.96 B NZD, cao hơn 1.45% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H1 24 là 157.00 M NZD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: NZD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY