FLUGGER GROUP A/S BFLUGGER GROUP A/S BFLUGGER GROUP A/S B

FLUGGER GROUP A/S B

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

FLUG_B nguyên tắc cơ bản

FLUGGER GROUP A/S B tổng quan về cổ tức

Cổ tức của FLUG_B được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 5.00 DKK. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 1.38%